Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen:

 • maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur
 • woensdag van 8.30 tot 12.30 uur

De deuren gaan ’s morgens om 8.20 uur open. De deur aan de voorzijde is voor de kinderen van groep 5-6-7-8 en de deur aan de zijkant voor de kinderen van groep 1-2-3-4. Dat geldt ook voor de kinderen van groep 4 die boven zitten. Dat is het handigst i.v.m. de kapstokken en met de looproutes. De kinderen mogen naar binnen komen en ook ouders zijn van harte welkom. De leerlingen kunnen ook nog even buiten blijven spelen. Om 8.28 uur gaat de bel, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen met de lessen.
In groep 1-2 kunt u als ouder tijdens de inloop even een paar minuten bij uw kind in de klas kijken.

Om 14.15 uur komen de kinderen door dezelfde deur naar buiten en daar kunt u uw kind opwachten. Wilt u een van deze leerkrachten spreken, komt u dan gerust naar binnen.
Het zou fijn zijn als de wachtende ouders op het grote plein bij de bankjes onder de boom wachten, dan is het tussenstuk van de weg en het plein vrij voor komende en gaande mensen.

Parkeren

Als u uw kind met de auto komt brengen, wilt u dan de auto parkeren op het parkeerterrein aan de overkant van de school.
We willen de relatie met onze buren in schoolomgeving graag goed houden en verzoeken u vriendelijk om uw auto niet op een andere plek te zetten. Als u uw kind alleen maar even afzet, gebruikt u dan alstublieft ook de parkeerplaats. Deze is zo ingericht dat u aan de ene kant er in kunt rijden en aan de andere kant weer uit. Het komt de veiligheid van de fietsende en lopende kinderen ten goede.

Fietsen

De kinderen die op de fiets komen, kunnen hun fiets kwijt op het schoolplein:

 • Groep 1-2-3-4 op het kleine plein tegen het hek van het weiland
 • Groep 5-6 op het grote plein links en rechts van de ingang
 • Groep 7-8 op het grote plein aan de zijkant

Lessen bewegingsonderwijs

De gymlessen zijn op de onderstaande dagen. Dan moeten de kinderen dus hun sportkleding bij zich hebben.

 • Groep 5-6-7-8 gymt op dinsdag in de Hessenhal. Zij gaan met de bus. Na de les douchen de kinderen. Dus met de gymspullen ook een handdoek meenemen.
 • Groep 3-4 gymt in onze eigen zaal op dinsdag

Op maandag zijn buiten de Beweegwijslessen, dat is de tweede gymles. Daar hoeven de kinderen geen andere kleding voor bij zich te hebben.

In het zomerseizoen krijgen de groepen 3 t/m 8 zwemles. In het KlimtorenNieuws kunt u t.z.t. lezen wanneer dat ingaat.

De groepen 1-2 hebben een aantal keren per week gym in de grote zaal. Ze gymmen in hun ondergoed en met gymschoenen. De schoentjes moeten op school blijven, zodat we per dag kunnen kijken of we willen gymmen.

Eten en drinken

De ochtendpauze is een kwartier. We eten en/of drinken daarvoor of daarna samen in de klas.
Op dinsdag en donderdag is het fruit- of groentedag in de ochtendpauze: een appel, stuk komkommer, paar wortels, kiwi, tomaatjes, enz. Wilt u bij de jongere kinderen het fruit alvast in stukjes snijden, zodat ze het makkelijk kunnen eten. Op de andere dagen kunnen de kinderen iets anders meenemen, graag zo gezond mogelijk.

In de middagpauze lunchen we samen in de klas. De kinderen kunnen bij hun boterhammen eigen drinken meenemen of kiezen voor schoolmelk. Via www.campinaopschool.nl kunt u uw kind(eren) opgeven. Wilt u geen snoep in de broodtrommel doen, het is erg lastig uit te leggen waarom kinderen dat wel of niet hebben.

Contacten school-ouders

Uiteraard vinden we het belangrijk en prettig om een goed contact te hebben tussen ouders en school. Op de volgende manieren proberen we dat vorm te geven:

 • Elke twee weken krijgt u het KlimtorenNieuws via de mail thuis gestuurd. Daarin staat de informatie voor de komende paar weken. We gaan er van uit dat u op de hoogte bent van de inhoud. Het KlimtorenNieuws staat ook op de website.
 • U kunt de website raadplegen. Daar vindt u meer informatie: het vakantierooster, mededelingen van de MR, nieuws van de OR, de schoolgids, foto’s van allerlei activiteiten. Tevens is ook alles na te lezen op onze schoolapp. Deze is te downloaden in de app-store of market.
 • De leerkrachten zijn ook voor en na lestijd aanwezig. U bent van harte welkom om met een leerkracht over uw kind te spreken. Het is handig als u daar even een afspraak voor maakt in verband met vergaderingen of andere afspraken, soms ook buiten school.
 • ’s Morgens om 8.20 uur willen we de kinderen graag aandacht geven, dus wilt u het dan bij een korte mededeling laten.
 • Aan het begin van elk jaar, dit schooljaar op dinsdag 12 september, houden we een algemene ouderavond voor alle groepen. De leerkrachten leggen dan uit waar uw kind in het komende schooljaar mee te maken krijgt, welke vakken er zijn en vertellen over de bijzonderheden in de groep.
 • In september, februari en juni zijn de voortgangsgesprekken waar alle ouders voor worden uitgenodigd. In dit gesprek horen wij graag van u hoe het met uw kind gaat en we bespreken het welbevinden en de resultaten op school.
 • Er zijn twee inloopmomenten dit jaar. U kunt dan, terwijl de leerkrachten gewoon lesgeven, een kijkje nemen in de klassen. Op de kalender vindt u de data.
 • In februari en juni krijgt uw kind een schriftelijk rapport mee naar huis.
 • Wilt u een gesprek met Ingrid, als intern begeleider of met Bob, als directeur, dan kunt u altijd even binnen lopen om te kijken of het uitkomt. Is dat niet het geval dan maken we een afspraak.

De basis voor een goed contact is vertrouwen in elkaar met wederzijds begrip. Wij hopen ook dit jaar weer op een constructieve manier met elkaar samen te kunnen werken, uiteraard in het belang van de kinderen.

Ouderraad en Medezeggenschapsraad

De informatie met betrekking tot de OR en de MR vindt u op de website.

Ook houden zij u via het KlimtorenNieuws op de hoogte van hun activiteiten.

De OR vraagt een bijdrage voor elke leerling om de extra activiteiten in het jaar te kunnen bekostigen. U moet denken aan feesten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, traktaties op sportdagen, tijdens het TorenTheater , het afscheid van groep 8, de musical, enz. Aan het begin van het schooljaar krijgt u daar een bericht over van de penningmeester met het verzoek het bedrag over te maken.

Aan het jaarlijkse schoolreisje en het kamp draagt de OR ook bij. De rest van het bedrag is voor rekening van de ouders. Ook daarover krijgt u binnenkort bericht. We vermelden alvast het rekeningnummer van de ouderraad, zodat u dat bij de hand hebt:
NL10 RABO 0315008830 t.n.v. St. Ouderraad basisschool De Klimtoren Drempt .

Ziekte en verlof

Wanneer uw kind ziek is, horen we dat het liefst vóór schooltijd.
De leerplicht is er voor kinderen vanaf 5 jaar. Jongere kinderen zijn dus nog niet leerplichtig, maar wilt u het wel melden op school als uw 4-jarige niet naar school komt.

Ouders van leerplichtige kinderen zijn voor de vakanties aangewezen op de vastgestelde schoolvakanties. Voor elk verlof buiten die weken is toestemming nodig van de directeur en die moet schriftelijk worden aangevraagd.

Het verlof wordt alleen verleend wanneer er sprake is van zgn. gewichtige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een huwelijk(sjubileum).
De directeur beoordeelt, zo nodig in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bronckhorst, of er sprake is van gewichtige omstandigheden.
Een weekendje weg vóór 14.15 uur of mét een maandagochtend valt niet binnen de regeling en een aanvraag zal dus niet worden gehonoreerd.
Voor de uitgebreide wettelijke regelgeving verwijzen we u naar de schoolgids op de website en de folder van de gemeente Bronckhorst.

Verjaardagen

De meeste kinderen vinden het leuk om op hun verjaardag te trakteren. Graag zien we gezonde traktaties.
Wilt u met de leerkracht van uw kind even overleggen of alle kinderen de traktatie mogen hebben.

De leerkrachten vieren hun verjaardagen allemaal tegelijk op de jaarlijkse meester- en juffendag.

Open Podium

Om toneel, muziek en andere vorm van creativiteit een podium te geven, is er dit jaar een aantal open podia. Vanuit alle groepen zal er minimaal 1 optreden zijn, die de leerlingen aan de andere groepen en ouders mogen laten zien. Gezien het “open” karakter, is het voor elke leerling mogelijk zich in te schrijven. U krijgt te zijner tijd een uitnodiging.

Speelgoed

Kinderen mogen alleen speelgoed meenemen op hun verjaardag en na het sinterklaasfeest.

Op andere momenten mag dat alleen in overleg met de juf of na een bericht in het KlimtorenNieuws. Dit om verdriet bij zoekgeraakt en /of kapot gegaan speelgoed te voorkomen.

Hoofdluis

Na elke vakantie worden de kinderen door de ‘luizenouders’ gecontroleerd op hoofdluis. De kinderen van de bovenverdieping op de maandagochtend en de kinderen die beneden zitten op de dinsdagochtend. Als er luis wordt gezien dan nemen wij contact met u op zodat u tot behandeling over kunt gaan.
Alle maatregelen die eerder werden aangeraden zoals het wassen van knuffels e.d. zijn inmiddels door de GGD achterhaald. Het enige advies is: heel goed en langdurig kammen met de luizenkam en behandelen met de daarvoor bestemde middelen.

Uitleen schoolbibliotheek

De schoolbibliotheek wordt door een aantal moeders gerund en daar zijn we heel blij mee! Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen en daarom stimuleren we dat o.a. met onze mooie schoolbiebcollectie.

Alle groepen gaan 1x per week onder lestijd naar de schoolbieb. Dan kunnen de kinderen hun boeken ruilen. Ze mogen twee boeken per keer lenen. Elk kind krijgt een linnen tas voor de biebboeken.

Het rooster is als volgt:
– woensdag voor alle groepen